Karnozin i Parkinsonova bolest

Parkinsonova bolest (PB) je kronična neuro-degenerativna bolest koju karakterizira progresivni gubitak dopaminskih neurona u tvari nigra pars compacta (SNPC). Razvoj Parkinsonove bolesti se kod pacijenata klinički manifestira kroz ozbiljna motorička oštećenja, uključujući nekontrolirani tremor, bradikineziju, rigidnost i posturalnu neravnotežu.
Glavni uzrok ove bolesti, na atomskoj razini su slobodni radikali i njihovi toksični metaboliti koji uništavaju određene moždane stanice. H2O2 i TPA (vodik peroksid i tetranozolphorbol acetat) su dva takva slobodna radikala koja mogu privremeno oštetiti moždane stanice. Karnozin može spriječiti stvaranje ovih radikala i time zaštititi moždane stanice od oštećenja.

Također, takozvana Lewijeva tijela, u CŽS-u osoba oboljelih od PB, akumuliraju tvar zvanu α-sinuklein koja ubrzava proces razvoja Parkinsonove bolesti. Alfa-sinuklein nastaje tijekom oksidativnog stresa. Karnozin može smanjiti oksidativni stres i akumuliranje α – sinukleina. Zbog ove svoje osobine, Karnozin Extra se preporučuje kao dodatni tretman u liječenju Parkinsonove bolesti, kao i za sprečavanje nastanka iste.

Smatra se da mitohondrijalna disfunkcija kao rezultat oksidativnog oštećenja igra važnu ulogu u Parkinsonovoj bolesti. Pokazano je kako karnozin smanjuje oksidativna oštećenja vezana za Parkinsonovu bolest.
MPTP je neurotoksin koji izaziva simptome vezane uz Parkinsonovu bolest (kratkotrajni tremor, gubitak težine, rigidnost itd.). Jedna studija na životinjama pokazala je da je aplikacijom karnozina (100 mg / kg u toku 14 dana) smanjena jačina MPTP-induciranih simptoma. Ovo odgovara nižim razinama lipidnih hidroperoksida i aktivnostima MAO B u mozgu.
Studije su pokazale kako pacijenti sa PB često imaju oštećenu gliceraldehid dehidrogenazu, važan enzim koji se nalazi u frontalnom korteksu mozga. Ovako izmijenjen enzim dovodi do smanjenja proizvodnje ATP-a i povećane proizvodnje visoko toksičnog agensa, metilgloksala. Karnozin štiti od oštećenja nastalih modificiranim enzimom gliceraldehid dehidrogenaze.

Karnozin Extra također dovodi do ravnoteže proteina smanjujući metilgloksal, koji se često povećava kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću. Tvar nigra mozga (dio CŽS-a gdje nastaje dopamin) sklona je reakciji s metilgloksalom, naročito u prisutnosti visokog šećera u krvi. Karnozin sprečava ovu štetnu reakciju. Karnozin također inhibira toksičnost malondaldehida (MDA) u neuronima i sprječava stvaranje karbonilnih proteina i unakrsnog povezivanja proteina povezanih sa PB.

L-dopa je lijek koji se često koristi za održavanje razine dopamina kod pacijenata s PB. Nažalost, neki od nusprodukta L-dopa su neurotoksični (npr. oni koji sadrže aldehidne grupe). Karnozin neutralizira ove toksične spojeve i zbog toga je odličan dodatak terapiji u kombinaciji s L-dopa. Zapravo, jedna studija pokazala je kako je liječenje kombinacijom L-dopa i karnozina (1,5 g / dan) poboljšala više neuroloških simptoma, kao što su rigidnost ekstremiteta i dovela do bolje pokretljivosti. Ovo nastaje uslijed smanjenja karbonilnih (oštećenih) proteina u krvi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24388766