Karnozin i Parkinsonova bolest

Parkinsonova bolest (PB) je hronična neuro-degenerativna bolest koju karakteriše progresivan gubitak dopaminskih neurona u supstanciji nigra pars compacta (SNPC). Razvoj Parkinsonove bolesti se kod pacijenata klinički manifestuje kroz ozbiljna motorička oštećenja, uključujući nekontrolisani tremor, bradikineziju, rigidnost i posturalnu neravnotežu.

Glavni uzrok ove bolesti, na atomskom nivou, su slobodni radikali i njihovi toksični metaboliti koji uništavaju određene moždane ćelije. H2O2 i TPA (vodonik peroksid i tetranozolphorbol acetat) su dva takva slobodna radikala koja mogu prevremeno oštetiti moždane ćelije. Karnozin može sprečiti stvaranje ovih radikala i time zaštititi moždane ćelije od oštećenja.

Takođe, takozvana Lewijeva tela, u CNSu osoba obolelih od PB, akumuliraju supstancu zvanu α-sinuklein, koja ubrzava proces razvoja Parkinsonove bolesti. Alfa-sinuklein nastaje tokom oksidativnog stresa. Karnozin može da smanji oksidativni stres i akumuliranje α – sinukleina.Zbog ove svoje osobine, Karnozin Extra se preporučuje kao dodatni tretman u lečenju Parkinsonovw bolesti, kao i za sprečavanje nastanka iste.

Smatra se da mitohondrijalna disfunkcija kao rezultat oksidativnog oštećenja igra važnu ulogu u Parkinsonovoj bolesti. Pokazano je da karnozin smanjuje oksidativna oštećenja vezana za Parkinsonovu bolest.

MPTP je neurotoksin koji izaziva simptome povezane sa Parkinsonovom bolesti (kratkotrajni tremor, gubitak težine, rigidnost itd.). Jedna studija na životinjama pokazala je da je aplikacijom karanozina (100 mg / kg u toku 14 dana) smanjena jačina MPTP-indukovanih simptoma. Ovo odgovara nižim nivoima lipidnih hidroperoksida i aktivnostima MAO B u mozgu.

Studije su pokazale da pacijenti sa PB često imaju oštećenu gliceraldehid dehidrogenazu, važan enzim koji se nalazi u frontalnom korteksu mozga. Ovako izmenjen enzim dovodi do smanjenja proizvodnje ATP-a i povećane proizvodnje visoko toksičnog agensa, metilgloksala. Karnozin štiti od oštećenja nastalih modifikovanim enzimom gliceraldehid dehidrogenaze.

Karnozin Extra takođe dovodi do ravnoteže proteina smanjujući metilgloksal, koji se često povećava kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću. Supstancija nigra mozga (deo CNS-a gde nastaje dopamin) sklona je reakciji sa metilgloksalom, naročito u prisustvu visokog šećera u krvi. Karnozin sprečava ovu štetnu reakciju.

Karnozin inhibira toksičnost malondaldehida (MDA) u neuronima i sprečava stvaranje karbonilovanih proteina i unakrsnog povezivanja proteina povezanih sa PB.

L-dopa je lek koji se često koristi za održavanje nivoa dopamina kod pacijenata sa PB. Nažalost, neki od nusproizvoda L-dopa su neurotoksični (npr. oni koji sadrže aldehidne grupe). Karnozin neutrališe ova toksična jedinjenja i zbog toga je odličan dodatak terapiji u kombinaciji sa L-dopa. Zapravo, jedna studija pokazala je da je lečenje kombinacijom L-dopa i karnozina (1,5 g / dan) poboljšala više neuroloških simptoma, kao što su rigidnost ekstremiteta i dovela do bolje pokretljivosti. Ovo nastaje usled smanjenja karbonilovanih (oštećenih) proteina u krvi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24388766