Karnozin kao moćni Antioksidant

Slobodni radikali su atomi ili grupe atoma sa rasparenim (neparnim) brojem elektrona i mogu se formirati kada kiseonik stupi u kontakt sa određenim molekulima. Kada se formiraju, ovi veoma reaktivni radikali mogu započeti lančanu reakciju, a posebno su opasni zbog oštećenja koje mogu napraviti kada reaguju sa važnim ćelijskim komponentama kao što su DNK ili ćelijska membrana. Ćelije mogu slabije funkcionisati ili umreti ukoliko se to dogodi. Da bi se sprečilo oštećenje slobodnim radikalima, ljudsko telo koristi antioksidantni sistem odbrane. Antioksidant je molekul dovoljno stabilan da donira elektron koji neutrališe slobodni radikal i time smanjuje njegov kapacitet za oštećenje.

Karnozin Extra je antioksidans, koji stabilizuje i štiti ćelijsku membranu. Kao hidrosolubilan antioksidans, sprečava lipidnu peroksidaciju unutar ćelijske (dvoslojne) membrane. Mnogi antioksidansi (kao što su vitamini C i E) nemaju značajniji efekat kada je prva linija odbrane uništena.

Slobodni radikali prouzrokuju tzv. oksidativni stres organizma. Karnozin reaguje sa reaktivnim formama kiseonika (Reactive Oxygen Species – ROS – slobodni kiseonični radikali), peroksi radikale i helira metale čime sprečava nastanak oksidativnog stresa. Karnozin nema samo zaštitnu ulogu, već je takođe aktivan i kada su štetne komponente već formirane delovanjem slobodnih radikala kao što su lipidni peroksidi i njihovi sekundarni produkti. Na ovaj način tkiva su zaštićena i od ”drugog talasa” štetnih efekata ovih supstanci. Na primer, karnozin blokira vrlo reaktivan krajnji proizvod lipidne peroksidacije – malondialdehid (MDA) . MDA, ako se ne eliminiše, može da prouzrokuje oštećenje lipida, enzima i DNK i ima značajnu ulogu u razvoju ateroskleroze, zapaljenskih i degenerativnih promena na zglobovima, katarakte i uopšte procesa starenja. Karnozin inaktiviše MDA i na taj način štiti  aminokiseline u molekulu proteina, pri čemu i sam biva uništen. Karnozin je supstanca koja štiti i produžava funkcionalni životni ciklus ključnih gradivnih jedinica organizma – proteina, DNK, lipida i opravdano se može nazvati supstancom dugovečnosti (Klebanov et al, 1997).

Oksidativni stres i stresne povrede, omogućene niskom koncentracijom karnozina, dovode do fatalnog ishoda kod starijih ljudi. Dobra antioksidativna zaštita je krucijalna za očuvanje zdravlja, pogotovo kod starijih osoba.

Reference:

Klebanov, G. I., Teselkin, Y. O., Babenkova, I. V., Popov, I. N., Levin, G., Tyulina, O. V., … & Vladimirov, Y. A. (1997). Evidence for a direct interaction of superoxide anion radical with carnosine. IUBMB Life43(1), 99-106.